El Castell de Castellet

Treballs arqueològics

Troballes arqueològiques

Durant l’any 2008 s’han continuat les excavacions arqueològiques emmarcades en el projecte de restauració del castell que dirigeix el doctor Joan Albert Adell i que realitza la companyia Codex Arqueología y Patrimonio, sota la direcció de l’arqueòleg Daniel Alcubierre.

Una de les troballes més reveladores del 2007 fou un conjunt d’elements defensius situats en el pati de llevant, espai on s’identificà una muralla i una fossa, que després de les troballes de la campanya de 2008 s’han pogut datar entre l’època iberoromana i l’alta Edat Mitjana. La fundació abertis ha volgut l’any 2008 profunditzar en el coneixement d’aquests elements i posar-los valor dintre del conjunt monumental de Castellet.

Com a resultat d’aquesta intervenció, s’han descobert restes que permeten comprendre amb més precisió l’evolució del castell des de la seva creació fins a l’actualitat, i que són el reflex dels esdeveniments històrics que paral·lelament van succeir. Gràcies a les noves troballes, es dedueix que el castell probablement va funcionar com un punt de control i vigilància dels camins principals de l’època: el riu Foix, la Via Heraclia i, més tard, la Via Augusta.

D’una banda, s’ha recuperat una fossa defensiva i gairebé la totalitat d’una muralla de 14 metres la construcció de la qual es remunta a l’època ibèrica. La localització d’aquest mur, que presenta continuïtat amb les estructures del pati sud ha permès dibuixar de manera precisa la planta del castell de Castellet tal com era al segle X. Aquesta construcció va acompanyada d’una fossa de sis metres d’amplada i d’una contramuralla defensiva. Ambdues estructures serien les encarregades de protegir la part de llevant del castell.

La recuperació d’aquests elements defensius durant el segle X podria estar relacionada amb el primer document on s’esmenta el castell de Castellet, del 977, i amb altres esdeveniments històrics.

La fundació abertis té previst incorporar aquest espai en el seu programa de visites guiades i seguir aprofundint en el seu coneixement.