Logo fundació abertis

» Sala de comunicació: Notícies


09 de desembre de 2011, Barcelona

Abertis redueix un 9% les emissions de gasos d’efecte hivernacle

abertis va reduir el 2010 les seves emissions de gasos d’efecte hivernacle un 9% respecte a l’any anterior, a causa principalment dels esforços duts a terme per la companyia en matèria d’estalvi i eficiència energètics.

Com a part de la seva estratègia mediambiental, abertis té un Pla d’Estalvi i Eficiència Energètics que desenvolupa diverses accions de protecció del medi ambient i que és transversal per a totes les companyies del Grup. El 2010, el pla d’estalvi energètic s’ha aplicat de manera continuada, mitjançant la promoció de l’ús d’energies renovables, la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques als edificis del Grup, i la creació d’un pla de mobilitat per als treballadors.

Així mateix, la companyia desenvolupa altres polítiques d’abast mediambiental com ara la promoció del biocarburant com a substitut dels combustibles fòssils, o l’impuls del sistema de peatge electrònic Via-T, que contribueix a l’estalvi d’emissions de CO2. El grup, mitjançant la fundació abertis, també ha promogut un estudi sobre les emissions de gasos d’efecte hivernacle produïdes a la xarxa d’abertis autopistas a Espanya.

Carbon Disclosure Leadership Index

abertis ha obtingut la 9a posició en el Carbon Disclosure Leadership Index 2011, el rànquing elaborat pel Carbon Disclosure Project (CDP) per a Espanya i Portugal. Aquest rànquing avalua la transparència de les companyies en matèria d’emissions de carboni, com també la integració d’unes polítiques específiques contra el canvi climàtic en l’estratègia global de l’empresa. L’organisme CDP treballa amb els inversors a escala mundial per promoure les oportunitats d’inversió i reduir els riscos que planteja el canvi climàtic. Per això, demana a gairebé 6.000 de les empreses més grans del món que informin sobre les seves estratègies de clima, les emissions de gasos d’efecte hivernacle i el consum d’energia en el format estandarditzat Investor CDP.

Per determinar la qualificació Carbon Disclosure de cada empresa, CDP avalua aspectes com ara el nivell de transparència quant a l’exposició a riscos i oportunitats climàtics, l’enfocament estratègic i el compromís mediambiental, el grau de mesurament de les emissions i les pràctiques de gestió interna de dades, entre altres.

Compromís amb el medi ambient

L’estratègia mediambiental d’abertis es vehicula mitjançant la implantació progressiva d’un sistema de gestió mediambiental a les diverses empreses del Grup, d’acord amb els requeriments de la norma internacional ISO 14001. El marc de treball d’un sistema de gestió de millora contínua permet que l’organització minimitzi l’impacte ambiental sota un paraigua comú.

La mitigació del canvi climàtic és un dels eixos fonamentals de reducció de l’impacte ambiental derivat de l’activitat del Grup. Aquest objectiu es materialitza mitjançant una gestió adient dels recursos energètics i hídrics, la reducció dels consums de recursos i la implantació i la promoció de mesures innovadores enfocades a la reducció de l’empremta de carboni vinculada als serveis oferts per abertis.

La minimització de l’impacte ambiental també inclou aspectes com ara la reducció de la contaminació acústica i la generació de residus, així com les mesures adoptades per conservar i millorar els espais naturals on el grup opera, i mitigar així l’impacte que les infraestructures poden provocar sobre la biodiversitat.


Comparteix |

enrera[ amunt ]