Logo fundació abertis

» Estudis


La propietat de l'habitatge en temps de bonança

La investigació "La propietat de l'habitatge en temps de bonança, Espanya 2004-2007. Anàlisi sociodemogràfica i territorial" analitza la propietat de l'habitatge segons les característiques sociodemogràfiques i residencials de les llars (edat de la persona de referència, nacionalitat, estat civil, tipus i grandària de la llar, ingressos…), alhora que determina la importància d'aquestes variables entre els qui van accedir a un habitatge de propietat entre el 2004 i el 2007. L'àmbit territorial estudiat és el conjunt d'Espanya per comunitats autònomes i volum del municipi. El període de temps estudiat és de grans canvis a Espanya i coincideix amb els últims anys de l'auge del sector immobiliari, així com amb una forta entrada de població immigrant. Els nivells de propietat han estat tradicionalment utilitzats com a indicador social de la posició de les llars. Els indicadors sobre la propietat de l'habitatge també són molt útils per als estudis sobre mobilitat.

[]

Comparteix |

© De l'edició, fundació abertis, Barcelona, 2011.
© Del text, els autors
Tots els drets reservats. Es pot redistribuir, reenviar, copiar o citar aquest document sempre i quan no sigui modificat i no sigui utilitzat amb fins comercials. S'ha d'incloure aquesta nota de copyright, així com el nom de l'autor i de la fundació abertis i l'adreça www.fundacioabertis.org (nova finestra).

enrera [ amunt ]