Transparència i reputació

Codi Ètic

Norma fonamental de la Fundació Abertis i de les empreses del Grup Abertis que regula les pautes de conducta pel que fa als seus grups d’interès.

Qualsevol consulta o comunicació d’incompliment del codi ètic es pot realitzar a través del Canal Ètic. El Comitè Ètic i de Prevenció Penal d’Abertis Infraestructuras, SA tractarà totes les consultes i comunicacions. La informació pel que fa al funcionament del comitè està disponible a l’enllaç Canal Ètic.

Códi ètic de Abertis

Norma de Prevenció de la Corrupció

Aquesta norma evidencia, per part de la Fundació Abertis i de les empreses del Grup Abertis, la tolerància zero envers qualsevol acte de corrupció, amb l’establiment d’unes pautes de comportament i d’uns controls generals que la Fundació Abertis i les empreses del Grup Abertis han de desenvolupar.

Procediment per finançar projectes de compromís i de col·laboració amb la comunitat

Aquest procediment detalla la manera com la Fundació Abertis duu a terme activitats de mecenatge i de patrocini mitjançant l’establiment de controls per evitar qualsevol acte de corrupció. Alhora, plasma les obligacions que requereix la llei de prevenció de blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme i la seva normativa de desenvolupament.

Procediment per finançar projectes de compromís i de col·laboració amb la comunitat abertis (PDF, 24.47kB)
Informe d’RSC

A l’informe d’RSC d’Abertis Infraestructuras, SA es reflecteix la funció de la Fundació Abertis de cohesionar els interessos econòmics de les empreses del Grup Abertis amb les respectives comunitats locals on tenen presència per protegir, en tot cas, el medi ambient i la societat.

Patronat

El Patronat és l’òrgan de govern de la Fundació Abertis que l’administra i la representa d’acord amb la llei i els seus estatuts.

Els requisits per ser membre del Patronat de la Fundació Abertis es troben als seus Estatuts i en el procediment per finançar projectes de compromís i de col·laboració amb la comunitat.

Estatuts de la Fundació Abertis

Els Estatuts de la Fundació Abertis en regulen el funcionament.

Comptes anuals

Els comptes anuals reflecteixen l’estat del patrimoni de la Fundació Abertis.

Memòria d’activitats de la Fundació Abertis

Resum anual de les activitats de la Fundació Abertis.