Estatuts

FUNDACIÓ PRIVADA ABERTIS
(subjecta a la legislació de la Generalitat de Catalunya)

ESTATUTS

TÍTOL I

DENOMINACIÓ, ÀMBIT TERRITORIAL I DOMICILI

Article 1
Sota la denominació de “FUNDACIÓ PRIVADA ABERTIS” (subjecta a la legislació de la Generalitat de Catalunya) queda constituïda una fundació privada, sense ànim de lucre, amb les finalitats d’interès general expressades a l’article 7è d’aquests Estatuts.

Article 2
La Fundació desenvoluparà les seves funcions principalment a Catalunya, sens perjudici d’estendre les seves activitats fora d’aquest territori.

En el supòsit que la Fundació vulgui estendre les seves activitats fora del territori espanyol, pot constituir a l’efecte delegacions de la Fundació en els països corresponents, amb subjecció a la legislació de cada país. La Fundació ha de comunicar al Protectorat la constitució d’aquestes delegacions.

Article 3
La Fundació té el seu domicili al castell de Castellet, Castell s/n, municipi de Castellet i la Gornal, a la província de Barcelona (08729 Barcelona).

No obstant això, el Patronat pot traslladar el domicili de la Fundació dins del territori de Catalunya, de conformitat amb la legislació vigent, així com crear o suprimir les delegacions que consideri oportunes, de la qual cosa ha d’informar al Protectorat de la Generalitat.

TÍTOL II

RÈGIM FUNDACIONAL

Article 4
La Fundació es regeix per la normativa aplicable a les fundacions que exerceixin les seves funcions principalment a Catalunya, així com pels presents Estatuts i per les disposicions que en desenvolupament d’aquests estableixi el Patronat.

Article 5
La Fundació queda acollida al Protectorat de la Generalitat sobre les fundacions privades de Catalunya.

Article 6
La Fundació adquirirà la seva personalitat jurídica a partir del moment de la seva inscripció en el Registre de Fundacions.

La Fundació té personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar i, per tant, amb caràcter enunciatiu i no limitatiu, pot adquirir, conservar, posseir, administrar, disposar, alienar, gravar, hipotecar i permutar béns de totes classes; fer actes i contractes de tota mena; concertar operacions creditícies i d’aval; contreure obligacions; renunciar i transigir béns i drets; promoure i seguir els procediments oportuns, oposar-s’hi i desistir-ne; i exercir lliurement tota mena de drets, accions i excepcions davant dels tribunals i jutjats de justícia, ordinaris i especials, organismes i dependències de l’Administració estatal, autonòmica, provincial i municipal, i altres corporacions i entitats, amb l’autorització prèvia del Protectorat quan ho requereixi la Llei.

TÍTOL III

OBJECTE I FINALITATS

Article 7
La Fundació Abertis és l’expressió de la vocació de responsabilitat social corporativa de les empreses del Grup Abertis i, en particular, del seu compromís en la millora sostenible i el desenvolupament social dels territoris i països on el Grup Abertis desenvolupa les seves activitats.

Amb aquest propòsit la Fundació perseguirà finalitats d’interès general de caràcter cultural, de caràcter social, mediambiental, científic, educatiu i de foment de la recerca científica, el desenvolupament o la innovació tecnològica i de transferència de la mateixa cap al teixit productiu com a element impulsor.

La Fundació segons determini el seu Patronat i els presents Estatuts, pot projectar lliurement les seves actuacions en la forma que consideri més adequada pel compliment de les seves finalitats. No obstant això, atesa l’amplitud d’aquestes finalitats, la Fundació Abertis les concreta en els àmbits següents:

 • Àmbit cultural: la Fundació donarà suport i promourà la difusió de la cultura per mitjà de la difusió en la societat del coneixement científic, el desenvolupament o la innovació tecnològica, l’art i la cultura; per mitjà de la contribució al coneixement, desenvolupament i progrés de les realitats socials, polítiques, econòmiques i culturals i mediambientals; i per mitjà de la divulgació i defensa del patrimoni artístic, cultural i històric.
 • Àmbit social: la Fundació articularà els esforços de l’acció social de les empreses del Grup Abertis i tractarà de convertir-se en l’expressió del compromís del Grup Abertis amb la societat contribuint a la millora de les condicions de vida dels col·lectius més desprotegits, sense discriminació per raó de gènere, i a la millora de la seguretat vial i promourà, a més, la participació dels empleats de les empreses del Grup Abertis en les activitats de voluntariat en la societat.
 • Àmbit mediambiental: la Fundació explorarà la generació de valor ambiental i social a partir del desenvolupament sostenible i la responsabilitat social; fomentarà el lideratge empresarial pel desenvolupament sostenible dels negocis; fomentarà activitats per a la millora mediambiental en el món de les infraestructures per a la mobilitat i les telecomunicacions, per a la protecció de l’entorn i promourà la informació, formació i sensibilització de la societat en el respecte i conservació del medi ambient.
 • Àmbit científic, educatiu i de recerca: la Fundació fomentarà i promourà tot tipus d’activitats relacionades amb l’estudi i la recerca sobre la participació del sector privat en el creixement econòmic i social derivat de la construcció d’infraestructures i creació de serveis en una societat desenvolupada, des de la perspectiva de la seva incidència en la millora efectiva de la qualitat de vida, l’impacte mediambiental i la cohesió social i cultural. Dins del seu àmbit s’enumeren com a pròpies de la Fundació les activitats que es relacionen a continuació:
  • Promoure i participar en programes, cursos de formació, activitats d’estudi i científiques, o investigacions que tinguin per finalitat el desenvolupament de l’objecte fundacional.
  • Promoure i potenciar investigacions, d’entre les quals les científiques, el desenvolupament o la innovació tecnològica, la concessió de premis, distincions, beques, ajudes i subvencions per a tot tipus d’estudis, exposicions, experiències, actuacions, intervencions i difusió, que es relacionin en l’objecte fundacional.
  • Col·laborar en la creació, l’establiment i la gestió de noves activitats que, en general, puguin contribuir a la realització de l’objecte fundacional, com la creació de Càtedres amb altres universitats, públiques o privades.

  La Fundació podrà dur a terme les activitats esmentades per si mateixa o bé en col·laboració amb altres entitats, públiques o privades.

TÍTOL IV

BENEFICIARIS

Article 8
Seran criteri central per determinar els beneficiaris concrets, aquelles entitats, públiques o privades, que tinguin com a finalitat social totes aquelles activitats relacionades amb les activitats pròpies de la Fundació.

L’elecció dels beneficiaris l’ha de dur a terme el Patronat seguint criteris tècnics, d’imparcialitat i de no discriminació.

Ningú no pot al·legar, ni individualment ni col·lectivament, davant de la Fundació o del seu Patronat, cap dret a gaudir dels seus beneficis, abans que siguin concedits, ni imposar-ne l’atribució a persones determinades.

TÍTOL V

BÉNS DE LA FUNDACIÓ

Article 9
La dotació de la Fundació està composta inicialment per la quantitat de TRENTA-SIS MIL SEIXANTA EUROS AMB SETANTA TRES CÈNTIMS D’EURO (36.060,73 Euros), aportats pels fundadors i signants de l’acta fundacional mitjançant aportació dinerària, en el moment de la constitució de la Fundació.

La dotació inicial pot ésser augmentada més endavant pels mateixos fundadors o per terceres persones.

Article 10
El patrimoni de la Fundació pot estar constituït per tota mena de drets i béns, tant mobles com immobles, radicats a qualsevol lloc, sempre que siguin susceptibles de valoració econòmica.

La Fundació pot adquirir, per la seva millora i ampliació, altres béns procedents de subvencions o donacions, tant d’entitats o organismes públics, privats o mixtes, com de qualsevol benefactor.

Els béns i les rendes de la Fundació s’entendran afectes i adscrits d’una manera immediata i directa, sense interposició de persones, a la realització dels fins de la Fundació.

Article 11
Les rendes del capital fundacional i altres ingressos que no formen part de la dotació de la Fundació s’han de destinar, dins dels límits que estableixi la legislació vigent, al compliment de la finalitat fundacional.

El Patronat ha de vetllar perquè el rendiment del patrimoni sigui òptim, per a la qual cosa ha de fer les inversions que la prudència aconselli, un cop efectuats, si s’escau, els tràmits necessaris.

El Patronat pot acceptar donacions que puguin ajudar, directament o indirectament, al millor compliment de la finalitat fundacional.

Article 12
La Fundació es nodrirà de:

 • Les aportacions i donacions que pugui fer a favor seu qualsevol persona física o jurídica.
 • Els ingressos que aportin els seus beneficiaris per retribuir els costos dels seus serveis.
 • Les herències, llegats i qualsevol altra disposició testamentària a favor seu.
 • Els rendiments derivats de l’explotació del seu patrimoni.
 • Les subvencions, crèdits preferents i qualsevol altre tipus d’ajut que rebi de qualsevol entitat pública o privada, de l’Administració local, autonòmica o estatal, i fins i tot de la Unió Europea, o de qualsevol altre organisme.

Article 13
Les rendes i la resta d’ingressos anuals que obtingui l’entitat s’han de destinar al compliment de les finalitats fundacionals dins dels límits establerts per la legislació vigent.

La Fundació pot realitzar tot tipus d’activitat econòmica, actes, contractes, operacions i negocis lícits, sense més restriccions que les imposades per la legislació aplicable.

Article 14
L’administració i gestió del patrimoni de la Fundació correspon al Patronat, de la manera que estableixen aquests Estatuts i amb subjecció al que disposa la legislació vigent.

La Fundació ha de figurar com a titular de tots els béns i drets que integren el seu patrimoni.

El Patronat ha de complir les obligacions legals establertes sobre comptabilitat, formació de l’inventari i balanços, memòries, pressupostos i la seva liquidació.

Article 15
L’alienació, el gravamen o qualssevol altres actes de disposició de béns i drets que integren el patrimoni de la Fundació s’han de fer a títol onerós i respectant les condicions dels fundadors o dels donants d’aquests béns. En qualsevol cas, l’import total obtingut s’ha de reinvertir en l’adquisició d’altres béns i drets que es subroguin en el lloc dels alienats o gravats, o en la millora del béns de la Fundació. Tots els actes esmentats s’han de realitzar d’acord amb la legislació vigent.

L’acceptació d’herències per part de la Fundació s’ha de fer sempre a benefici d’inventari.

Article 16
L’exercici econòmic serà anual; començarà el dia 1 de gener de cada any i finalitzarà el dia 31 de desembre següent. El primer exercici econòmic començarà el mateix dia de l’atorgament de l’escriptura pública de constitució de la Fundació i s’acabarà el dia 31 de desembre següent.

TÍTOL VI

ÒRGANS DE GOVERN

Article 17
Els òrgans de govern de la Fundació són:

 • El Patronat.
 • La Comissió Permanent.
 • El president.
 • El secretari.

CAPÍTOL 1r.- El Patronat

Article 18
El Patronat és el màxim òrgan de la Fundació. Correspon al Patronat la representació de la Fundació, l’administració dels béns i drets que integren el seu patrimoni mantenint plenament el seu rendiment i utilitat i la direcció de les activitats per al compliment de la seva finalitat.

El Patronat s’ha de regir per aquests Estatuts i pel seu Reglament intern, si n’hi ha.

La competència del Patronat s’estén a tot el que fa referència a l’alt govern, administració i representació de la Fundació.

Article 19
Amb caràcter enunciatiu i no limitatiu, corresponen al Patronat les facultats següents:

 • Representar la Fundació dins o fora de judici.
 • Assumir la màxima representació de la Fundació en tota mena de relacions, actes i contractes, i davant de l’Estat, comunitats autònomes, províncies, municipis, autoritats, centres, organismes, tribunals, magistratures, corporacions, societats i persones jurídiques i privades, exercir tots els drets, accions i excepcions, i seguir tots els tràmits, instàncies, incidències, recursos i procediments, expedients, reclamacions i judicis que siguin competència de la Fundació, atorgant a aquest efecte els poders que cregui necessaris.
 • Atorgar tot tipus de negocis jurídics, d’administració, disposició, domini o garantia, acceptar donacions i subvencions, alienar béns immobles i acceptar, lliurar i endossar lletres de canvi.
 • Dirigir les activitats de la Fundació, administrar-ne els béns i aplicar els recursos al compliment de la finalitat fundacional.
 • Nomenar i separar el personal que presti serveis a la Fundació i fixar-ne les retribucions.
 • Designar les vacants de patrons, segons el que disposen aquests Estatus.
 • Fer les obres i construir els edificis que cregui necessaris per als fins propis de la Fundació, i decidir la forma més adequada de construcció sense necessitat de concurs, subhasta o autorització.
 • La resta de facultats que li atribueixin les disposicions legals i aquests Estatuts.

Article 20
A més dels patrons nomenats en l’Acta Fundacional es podrà accedir al càrrec de patró mitjançant la designació, per part del propi Patronat, per acord majoritari.

El Patronat ha d’estar constituït per un mínim de tres membres i un màxim d’onze.

Els patrons escollits exerciran el càrrec per un període màxim de quatre anys, a partir de la data de la seva acceptació, i poden ser reelegits en el càrrec il·limitadament per períodes màxims de quatre anys.

Els membres del Patronat han de ser persones físiques escollides pel seu compromís amb la finalitat fundacional. Les persones físiques poden ser membres del Patronat sempre que tinguin plena capacitat d’obrar, no estiguin inhabilitades per a l’exercici de càrrecs públics o per administrar béns i no hagin estat condemnades per delictes contra el patrimoni o contra l’ordre socioeconòmic o per delictes de falsedat.

El patrons que, per qualsevol causa, cessin abans de complir el termini pel qual van ser designats poden ser substituïts per acord del Patronat i han de ser nomenats pels mateixos terminis establerts per a la resta de membres.

Article 21
Els patrons han d’exercir els seus càrrecs gratuïtament, encara que tenen dret a la bestreta i al reemborsament de les despeses degudament justificades.

Article 22
El Patronat ha de formular cada any un inventari balanç tancat el dia 31 de desembre, el qual ha de reflectir amb claredat i exactitud la situació patrimonial de la Fundació, i una memòria de les activitats realitzades durant l’any.

El Patronat s’ha de reunir, com a mínim, un cop a l’any en sessió ordinària per examinar i aprovar, si s’escau, la memòria, els comptes anuals, l’inventari balanç de l’exercici anterior i el pressupost de l’exercici present, així com per examinar i determinar les activitats a desenvolupar. També ha d’aprovar, si ho considera oportú, la documentació que preceptivament s’ha de presentar anualment al Protectorat de la Generalitat.

El Patronat s’ha de reunir també, amb caràcter extraordinari, sempre que el convoqui el president o per iniciativa pròpia o a petició, com a mínim, de la quarta part dels seus membres. En aquest últim supòsit, la reunió s’ha de convocar amb la urgència que requereixin els assumptes que la motiven, i en tot cas, dins dels trenta dies següents a comptar de la recepció de la petició. A la petició hi ha de constar l’ordre del dia que es vulgui tractar en la sessió extraordinària.

Article 23
El Patronat queda vàlidament constituït en primera convocatòria, quan concorrin a la reunió les dues terceres parts dels seus membres i, en segona convocatòria, quan es trobin presents, com a mínim, la meitat més un dels seus membres. Entre la primera i la segona convocatòria ha de passar mitja hora com a mínim.

Els acords del Patronat s’han de prendre per majoria de vots dels assistents (inclosa la designació de director i gerent), sense que s’admeti l’abstenció o el vot en blanc.

No cal la convocatòria quan es trobin reunits tots els membres de l’òrgan de govern i acceptin per unanimitat fer la sessió.

Les reunions del Patronat es poden celebrar mitjançant videoconferència o altres mitjans de comunicació, sempre que es garanteixi en tot moment la identificació dels assistents, la continuïtat de la comunicació i la possibilitat d’intervenir en les deliberacions i en l’emissió del vot.

Tanmateix, els acords del Patronat es poden adoptar mitjançant l’emissió del vot per correspondència postal, comunicació telemàtica o qualsevol altre mitjà, sempre i quan quedin garantits els drets d’informació i de vot, quedi constància de la recepció del vot i se’n garanteixi l’autenticitat.

Els membres del Patronat no poden intervenir en la presa de decisions o l’adopció d’acords en els assumptes en què estiguin en conflicte d’interessos, personals o professionals, amb la Fundació.

Sens perjudici del que estableixen els articles 332.9 i 312-9.3 del CcCat, s’entén que hi ha conflicte d’interessos quan es produeixen els supòsits de fet següents:

 • Els patrons i les persones indicades a l’article 312-9.3 del CcCat no poden participar en societats constituïdes o participades per la Fundació.
 • Els patrons i les persones indicades a l’article 312-9.3 no poden subscriure amb la Fundació, contractes de compravenda o arrendament de béns immobles o de béns mobles d’extraordinari valor, de préstec de diners, ni de prestació de serveis retribuïts.
  Si hi ha conflicte d’interès, el patró afectat ha de comunicar al Patronat la situació de conflicte i s’ha d’abstenir d’intervenir en la deliberació i la votació.

Article 24
El Patronat ha de designar, entre els seus membres, un president i també pot designar un o varis vicepresidents i un tresorer. També ha de designar un secretari, que pot no ésser patró i, si és així, pot ésser designat per temps indefinit fins que sigui revocat.

El vicepresident ha de substituir el president quan aquest no pugui exercir el càrrec. Si no s’ha designat vicepresident, el president ha de ser substituït pel patró que en cada cas designi el Ple del Patronat. El secretari pot ésser substituït per qualsevol patró.

Article 25
El Patronat pot delegar les seves facultats, a excepció d’aquelles facultats considerades indelegables per la legislació aplicable vigent, en un o més d’un dels seus membres i ha de nomenar apoderats generals o especials amb funcions i responsabilitats mancomunades o solidàries.

El Patronat pot nomenar un director i un gerent, determinant la durada dels seus càrrecs, que poden ésser revocats en qualsevol moment per decisió fonamentada de dos terços dels membres del Patronat.

Correspon al director la direcció executiva de la Fundació.

Correspon al gerent la direcció administrativa, l’organització dels serveis i l’execució dels acords del Patronat i de la Comissió Permanent i, si s’escau, del Consell Consultiu de la Fundació.

En particular, es poden assignar al gerent les funcions següents:

 • Gestionar les actuacions necessàries per dur a terme la realització de les activitats concretes, aprovades pels òrgans de decisió i sol·licitar, si cal, les autoritzacions o acords de delegació necessaris per formalitzar tota classe de documents públics o privats, que s’hagin d’atorgar.
 • Organitzar els serveis, distribuir el treball, proposar al Patronat i/o Comissió Permanent el nomenament i separació del personal, així com les seves remuneracions.
 • Representar la Fundació en judici.
 • Organitzar i dirigir la comptabilitat general de la Fundació, principal o auxiliar, preparar els pressupostos ordinaris i extraordinaris i portar l’estadística necessària per realitzar la memòria anual.
 • Ordenar els pagaments per despeses corrents que estiguin previstes en els pressupostos i les que hagin estat previstes pel Patronat o la Comissió Permanent en l’aprovació de cada actuació.
 • Formular propostes de projectes i pressupostos per inversió en noves instal·lacions de serveis de qualsevol classe, o per la reforma de les ja existents.
 • Totes les altres funcions que s’assignin a la gerència de forma expressa.
  Les funcions assignades a la gerència, s’entenen sens perjudici de les que, per delegació especial, puguin donar el Patronat o la Comissió Permanent i, si s’escau, el Consell Consultiu.

CAPÍTOL 2n.- La Comissió Permanent

Article 26
El Patronat pot acordar la creació i la supressió d’una Comissió Permanent, en la qual delegarà les funcions que estimi convenients per a l’administració dels fons de la Fundació i l’adequada programació i realització de les seves activitats.

La Comissió Permanent ha d’estar formada per tres patrons, entre els quals hi ha de figurar el president o el vicepresident, si s’escau, que hi desenvoluparà el càrrec de president de la Comissió Permanent; i si hi fossin tots dos, desenvoluparan el mateix càrrec que en el Patronat.

Ha d’actuar com a secretari de la Comissió Permanent la mateixa persona que actuï com a secretari del Patronat, que pot no ser patró.

Els acords de la Comissió Permanent s’han de prendre per majoria simple.

La Comissió Permanent només pot tenir facultats que siguin delegables conforme a la legislació vigent.

CAPÍTOL 3r.- El president

Article 27
El president i, en substitució seva, el vicepresident, tenen les facultats següents:

 • Representar el Patronat i la Fundació en judici o fora d’aquest.
 • Convocar i presidir les sessions del Patronat, de la Comissió Permanent i del Consell Consultiu del castell, tant ordinàries com extraordinàries, així com fixar-ne l’ordre del dia.
 • Dirigir els debats, fer conèixer el resultat de les votacions i donar per concloses les sessions.
 • Portar la signatura oficial de la Fundació.
 • Aprovar les actes i signar-les amb el secretari, així com donar el vist i plau a les certificacions que expedeixi el secretari dels acords dels òrgans que presideixi.
 • Dirimir els empats que puguin produir-se en les votacions.
 • Nomenar els membres del Consell Consultiu del castell.
 • Tota la resta de facultats que s’esmentin en aquests Estatuts i que en la legislació vigent no estiguin expressament conferides al Ple del Patronat.

CAPÍTOL 4t.- El secretari

Article 28
De cada sessió del Patronat, de la Comissió Permanent i del Consell Consultiu de la Fundació s’ha d’aixecar la corresponent acta, que han de signar el president i el secretari o qui els hagi substituït en la reunió a què es refereix l’acta. L’aprovació de l’acta la poden fer el president o el secretari al final de la reunió o bé en la reunió següent. El secretari és responsable de l’habilitació del Llibre d’Actes i de la consignació en aquest de tots els acords que així ho exigeixin, així com de l’expedició de tota classe de certificacions dels acords adoptats o del contingut dels llibres o documents de la Fundació.

El secretari ha de lliurar certificats literals de particulars o en relació amb les actes aprovades.

TÍTOL VII

EL CONSELL CONSULTIU DEL CASTELL

Article 29
El Patronat pot acordar la creació i la supressió d’un Consell Consultiu de la Fundació amb la finalitat de promoure i fer seguiment de les activitats del castell de Castellet, i d’aconseguir la implicació de les autoritats administratives competents en relació al castell, entitats fundadores, d’empreses i d’experts en les diverses matèries de manteniment i activitat del castell.

El Consell Consultiu ha d’estar format per un màxim de sis membres, nomenats pel Patronat. Els càrrecs esmentats tenen una vigència de dos anys i les reunions del Consell Consultiu han d’estar presidides per un membre del Patronat i es consideren degudament constituïdes quan hi concorrin, com a mínim, la meitat més un dels seus membres.

Els acords del Consell Consultiu s’han de prendre per majoria simple dels seus membres.

Ha d’actuar com a secretari del Consell Consultiu la mateixa persona que actuï com a secretari del Patronat. El Patronat pot dictar normes internes per a la regulació i el funcionament del Consell Consultiu de la Fundació.

Així mateix, el Patronat pot acordar la creació i la supressió d’un Consell Científic, el qual tindrà com a finalitat l’anàlisi, la valoració i la selecció dels projectes científics i de recerca que, dins l’àmbit de l’objecte de la Fundació definit a l’article 7 dels presents Estatuts, hagi de desenvolupar la Fundació.

El Consell Científic ha d’estar format per sis membres de reconegut prestigi en l’àmbit científic —acadèmic o professional. Els càrrecs esmentats tenen una vigència de dos anys. Les reunions del Consell Científic han d’estar presidides per un membre del Patronat i es consideren degudament constituïdes quan hi concorrin, com a mínim, la meitat més un dels seus membres.

Ha d’actuar de secretari del Consell Científic la mateixa persona que actuï com a secretari del Patronat. El Patronat pot dictar normes internes per a la regulació i el funcionament del Consell Científic de la Fundació.

Els acords del Consell Científic s’han de prendre per majoria simple.

El Patronat pot acordar la creació i la supressió d’un Patronat d’Honor, format per membres de reconegut prestigi i honorabilitat, la funció del qual sigui la d’assessorar al Patronat en aquelles decisions que li siguin requerides.

El Patronat d’Honor ha d’estar integrat per sis membres, el nomenament dels quals és indefinit, i ha de prendre les decisions necessàries per establir les seves normes internes de funcionament. Els mateixos membres del Patronat d’Honor han de designar un president i un secretari i es considera degudament constituït quan hi concorri, com a mínim, la meitat més un dels seus membres.

TÍTOL VIII

MODIFICACIÓ, FUSIÓ I EXTINCIÓ DE LA FUNDACIÓ

Article 30
El Patronat, quan hi hagi causes que ho justifiquin, pot acordar la modificació d’aquests Estatuts, així com la fusió o agregació de la Fundació amb altres finalitats anàlogues, d’acord amb la legislació vigent.

Article 31
La modificació dels presents Estatuts exigeix l’acord per una majoria de dues terceres parts dels membres del Patronat.

Quan les circumstàncies que varen presidir la constitució de la Fundació hagin variat de manera que aquesta no pugui actuar satisfactòriament d’acord amb els seus Estatuts, el Patronat n’ha d’acordar la modificació.

Article 32
Si el compliment de la finalitat fundacional resulta impossible, fins i tot en cas de fusió o agregació, el Patronat pot acordar l’extinció de la Fundació.

L’extinció de la Fundació determina la cessió global de tots els actius i els passius, la qual ha de dur a terme el Patronat i les persones liquidadores que aquest nomeni o, si s’escau, el Protectorat. Aquesta cessió global, un cop determinats l’actiu i passiu, amb l’autorització prèvia del Protectorat, s’ha de lliurar a una fundació, entitat pública o una altra entitat sense ànim de lucre amb uns fins similars als de la Fundació dins del mateix domicili o, si no n’hi hagués, dins de la mateixa comarca amb finalitats anàlogues, d’acord amb la legislació vigent.

La Fundació s’extingeix per alguna de les causes següents:

 • Quan s’hagi realitzat íntegrament la finalitat fundacional.
 • Quan sigui impossible la realització de la finalitat fundacional.
 • Si es produeix la pèrdua total del patrimoni.
 • Com a resultat d’un procés de fusió.
 • Quan concorri qualsevol altra causa establerta en les lleis.

L’apreciació de la impossibilitat de la Fundació de realitzar la seva finalitat fundacional és competència del Patronat, el qual ha d’adoptar l’acord de dissolució per majoria de les dues terceres parts dels seus membres i ha de nomenar un o més liquidadors.


@fundacionabertis
@fundacionabertis
10 Oct

Nuestro programa 'Cooperante de la gente mayor' promueve el acompañamiento de gente mayor por parte de personas con… https://t.co/d3CtHVT55U

@fundacionabertis
9 Oct

RT @BUCantabria: @unican @CaminoSantander @fundacioabertis ¡Enhorabuena a Elena Mora por el reconocimiento! Esta es la tesis, por si alguie…

Canal Fundació Abertis
Canal Flickr de Fundació Abertis
RSS