Materialitat i grups d’interès

Grups d’interès i aspectes materials

Les característiques de relació i comunicació identificades durant el procés d’actualització del mapa de grups d’interès de l’organització incideixen directament sobre la valoració de la materialitat.
L’objectiu és identificar sistemàticament els aspectes de l’RSC que afecten els grups d’interès i l’organització per tal de maximitzar els impactes positius de l’activitat i minimitzar-ne els riscos.
La participació directa dels grups d’interès en la definició dels aspectes materials i la seva aprovació per part de la Comissió d’RSC permet que l’organització estructuri la gestió de l’RSC i que en garanteixi la coherència interna i externa.

Seguretat viària, desenvolupament i satisfacció

La seguretat viària és l’aspecte econòmic, social i ambiental més rellevant de l’activitat d’autopistes, assenyalat com a tal pels diversos grups d’interès i per l’organització mateixa.
El desenvolupament de mecanismes i d’eines que contribueixin a reduir l’impacte ambiental del trànsit també és un dels aspectes rellevants de l’acompliment, vinculat al desenvolupament de productes i de serveis amb impactes socials i ambientals positius, principal aspecte destacat en el cas de l’activitat de telecomunicacions.
L’atenció al client i als usuaris i la seva satisfacció és el tercer aspecte rellevant directament vinculat a l’organització. Resulta comú per a totes dues activitats, encara que la tipologia de clients i els serveis prestats incideixen sobre les accions desenvolupades i els impactes que tenen.

Equip humà

La salut i la seguretat ocupacional, a més de ser paràmetres bàsics de qualitat en l’ocupació i en les relacions entre l’organització i els treballadors, juntament amb les pràctiques de desenvolupament professional, retenció de talent, gestió de la diversitat i igualtat d’oportunitats, són els aspectes identificats com a prioritaris pel que fa a l’equip humà.
El compromís de l’organització amb la seguretat laboral pretén reduir al màxim la sinistralitat laboral.
El codi ètic i les polítiques corporatives fan palès el compromís d’Abertis amb la igualtat d’oportunitats i la lluita contra la discriminació, com també amb la implantació de pràctiques que garanteixin el desenvolupament professional de les persones que treballen en l’organització.

Entorn ambiental

Els aspectes materials vinculats a l’acompliment ambiental de l’organització se centren en el consum de recursos i la seva vinculació al canvi climàtic, en la generació i la gestió de residus i aigües residuals i, finalment, en els aspectes de soroll i en la gestió de la biodiversitat.
Els consums principals vinculats a l’activitat de l’organització, tant directament com indirectament, són de materials, d’aigua i d’energia, a banda dels relacionats amb la generació de residus arran de les activitats de manteniment de les infraestructures viàries, com també de l’operació de les infraestructures, tant viàries com de telecomunicacions.
En aquest sentit, l’objectiu principal d’Abertis és reduir al màxim l’impacte ambiental d’aquests aspectes. Per això, en primer lloc, cal portar un registre i dimensionar. Algunes de les accions dutes a terme són la implantació de sistemes de gestió ambiental, la consolidació del càlcul de la petjada de carboni i el desenvolupament d’accions específiques en matèria de residus i de sensibilització.

Relació amb els proveïdors

Tenint en compte el caràcter internacional de l’organització, i les activitats d’Abertis i el tipus de cadena de valor de l’organització, la relació amb els proveïdors i la manera com s’estén el compromís de gestió d’acompliment econòmic, ambiental i social són aspectes materials i rellevants.
Si bé la participació de proveïdors no és tan crítica com en altres sectors d’activitat, el potencial d’extensió i escalabilitat dels compromisos és molt elevat.
En aquest sentit, i tenint en compte les característiques de la cadena de subministrament en cadascuna de les activitats de l’organització, especialment pel que fa a nivells de dependència i influència, l’enfocament de gestió d’aquest aspecte se centra en l’avaluació i l’homologació de proveïdors i en el treball conjunt en aspectes clau com ara la seguretat i la salut laboral.

Comunitat local i patrocinis

L’activitat de l’organització, tant en l’àmbit de les autopistes com en el de les telecomunicacions, està lligada estretament a la comunitat local, al seu desenvolupament i a l’entorn directe en què opera.
A més de la contribució mitjançant patrocinis i acció social, cal destacar totes les actuacions que de manera directa i indirecta incideixen sobre el desenvolupament de la comunitat local mitjançant la participació en associacions de caràcter estratègic, com també l’establiment de convenis de cooperació i projectes comuns que creen valor compartit per als grups d’interès implicats.
L’activitat de la Fundació Abertis és clau en l’establiment de relacions a llarg termini i en la identificació d’àrees prioritàries, així com en la representació i la coordinació de les accions de patrocini i acció social de l’organització.